Privacybeleid

Praktijk Levenwicht, gevestigd aan De Dam 1
6021 KM Budel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.praktijklevenwicht.nl
De Dam 1
6021 KM Budel
0620871955

Persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Levenwicht verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Praktijk Levenwicht verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • gezondheid
 • burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Praktijk Levenwicht verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om goederen en diensten bij u af te leveren
 • Praktijk Levenwicht verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Praktijk Levenwicht neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Praktijk Levenwicht) tussen zit. 

Praktijk Levenwicht maakt gebruik van de volgende computerprogramma's of systemen: 

 • Zorgmail- Beveiligd e-mail-verkeer. Het doel is om zo veilig mogelijk met patiënten te kunnen communiceren en/of met verwijzers vertrouwelijke informatie uit te kunnen wisselen mits toestemming van de patiënt. 
 • Medicore- Medisch patiëntdossier.
 • Care2U- Dit is het Keten Ondersteuning Systeem voor de eerste lijn. PoZoB werkt voor de registratie en verslaglegging met dit systeem. Het belangrijkste doel van Care2U is om de huisarts en praktijkondersteuner efficiënt samen te laten werken met andere zorgverleners. M. Stommen is ketenpartner en werkt in een beperkt en afgeschermd gedeelte, namelijk de digitale verwijzing/consultatie.
 • KSYOS - KSYOS verzorgt de integrale zorgverlening voor TeleGGZ Consultatie ten bate van haar patiënten. KSYOS zet daarvoor onderaannemers (consulenten, huisartsen, POH’s) in. Praktijk Levenwicht verzorgt de beantwoording van KSYOS TeleGGZConsulten door bij KSYOS aangesloten aanvragers. KSYOS verzorgt het digitale beveiligde platform KSYOS TeleGGZ voor huisartsenpraktijken en GGZ-instellingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Praktijk Levenwicht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

a. medische gegevens: ten minste 15 jaar na het einde van de behandelovereenkomst (verplichting vanuit wet WGBO)

b. (financieel-)administratieve gegevens: 7 jaar na vastlegging van de gegevens. \

Delen van persoonsgegevens met derden
Praktijk Levenwicht verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Praktijk Levenwicht blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Praktijk Levenwicht gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Praktijk Levenwicht gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we onze website op basis van deze informatie kunnen optimaliseren.

U stemt met uw bezoek aan onze website automatisch in voor het gebruik van deze cookies.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Praktijk Levenwicht en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Praktijk Levenwicht wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Praktijk Levenwicht neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via

Direct contact?

Bel of mail me nu
Mail

Contact

Praktijk Levenwicht
Mandy Stommen

© Copyright Praltijk Levenwicht - website: Van Dongen Design